Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de site

 

1. Editor van de site en hosting

Editor van de site:
TotalEnergies Marketing Belgium N.V.
Aanspachlaan 1 bus 2
1000 Brussel

Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0403.063.902
De hosting wordt verzorgd door:
Microsoft Azure
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
United States of America

Grafisch design:
DJM WEB
Porte de Lorette 78
4600 Visé

 

2. Inleiding

De Editor van deze site plaatst deze online om haar onderhoudsdiensten en/of herstellingswerken aan uw voertuig bij een van haar partners (hierna Parners) te kunnen voorstellen, naast informatie en aanbevelingen die verband houden met het onderhoud van lichte voertuigen. Het gebruik van deze site impliceert dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden en dat u alle toepasselijke wetten zal naleven. De Editor behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen en er delen aan toe te voegen of uit te schrappen. Het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig in te kijken zodat u op de hoogte blijft van aangebrachte wijzigingen. Wij gaan ervan uit dat u deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden aanvaardt bij elk nieuw gebruik van de Website, ongeacht of u al dan niet op de hoogte bent van deze wijzigingen. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen gebruik maken van onze site.
De ondernemingen waarvan de onderneming die Editor is van deze site deel uitmaakt, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, verdelers, gelieerde ondernemingen van de website die hun producten en diensten aanbieden hebben hun eigen wettelijk bestaan en beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid. De termen ‘Total Auto Care’ of ‘wij’ worden op deze site gebruikt om te verwijzen naar de Editor is van deze site of naar haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen.

 

3. Informatie over de producten en diensten

De voorgestelde diensten vormen geen diensten- of verkoopsaanbod maar bieden een algemeen overzicht van het aanbod van diensten, aangeboden door één, meerdere of alle gelieerde ondernemingen van de website. Het is dan ook mogelijk dat niet al deze diensten in het volledige land. Om te weten of zij worden aangeboden in het door u beoogde landsdeel adviseren wij u om uw zoekopdracht in te geven volgens de functionaliteiten van de website die hiertoe opgezet zijn en eventueel een offerte te vragen bij de gelieerde onderneming van de website van uw keuze.
De Editor is van deze site evenals haar gelieerde ondernemingen kunnen de informatie van deze site aangaande de diensten te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4. Commercieel netwerk

De diensten die op deze site worden voorgesteld door de gelieerde ondernemingen van de website, worden met name gepresteerd via een netwerk van onafhankelijke garages.
In alle gevallen zijn de garages ondernemingen met een eigen rechtspersoonlijkheid die handelen voor eigen rekening, zonder enige onderlinge verbondenheid. Wanneer u bijgevolg via een hyperlink toegang verwerft tot de informatie, producten en diensten die door deze verdelers worden voorgesteld, dragen zij de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie op hun site. Zodra u een aanbieding bij een garage selecteert, wordt de rest van het proces van de aanvraag van een offerte geheel geregeld door de algemene verkoopvoorwaarden van de betrokken garage. Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten verplicht en uitdrukkelijk worden geaccepteerd, zo niet kan u uw afspraak bij de garage niet valideren.

 

5. Toegangsbeheer en wachtwoorden

De site of bepaalde rubrieken ervan zijn toegankelijk via een toegangscode en wachtwoord, verstrekt door de Editor van deze site zoals vermeld in punt 1.
De toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. U dient dus alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid en geheimhouding van uw toegangscodes en wachtwoorden te waarborgen. U verbindt zich ertoe de Editor van deze site onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke vorm van frauduleus gebruik van uw toegangscode en/of wachtwoord zodra u daar kennis van heeft.
Via de site kunt u de initieel toegekende wachtwoorden te allen tijde wijzigen.
Het aantal pogingen om toegang te verwerven tot de beveiligde site of rubriek is beperkt. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot de beveiligde site of rubriek automatisch ontzegd na een aantal mislukte pogingen.
De Editor van deze site behoudt zich het recht voor de toegang tot de site op te schorten bij frauduleus gebruik of een poging tot frauduleus gebruik van de toegang. Indien de toegang wordt opgeschort zal de Editor van de site u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Elke vorm van frauduleus gebruik kan overigens gerechtelijk worden vervolgd.

 

6. Beveiligde site of pagina’s

Bepaalde delen van de site zijn beveiligd, meer bepaald de pagina’s waarop u persoonlijke en vertrouwelijke gegevens dient in te voeren (uw toegangscode bijvoorbeeld). Dat impliceert dat de gegevens die via deze pagina’s worden doorgegeven, worden gecodeerd tussen uw browser en de server van de site en dat ze enkel leesbaar en registreerbaar zijn voor de website. U kunt deze gegevens dan ook in vertrouwen doorgeven: uw vertrouwelijke informatie legt een veilige weg af.
Ga echter discreet te werk bij het invoeren: laat uw scherm niet onbeheerd achter terwijl uw kaartnummer of toegangscodes voor iedereen zichtbaar zijn. Via een element maakt uw browser u er op attent dat u zich in beveiligde modus bevindt:het URL-adres in uw browser wordt voorafgegaan door “https://” in plaats van “http://”.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten
Alle informatie of documenten op de site evenals alle voor de site gecreëerde elementen zijn het eigendom van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, of ze zijn onderworpen aan een gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrecht ten gunste van bovengenoemden. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht van zodra ze publiek worden gemaakt op deze site. Van de documenten op deze site mogen enkel kopieën worden gemaakt ter informatie en uitsluitend voor eenmalig privégebruik. Met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht wordt geen enkele licentie of ander recht toegekend, aan wie dan ook, dan het recht om de site te raadplegen. Documenten op de site mogen enkel worden gereproduceerd voor louter informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Editor van de site. In alle gevallen moet een geautoriseerde reproductie van informatie op deze site de bron en de eigendomsrechten op gepaste wijze vermelden.
Het downloaden van de Inhoud op uw computer verleent geen eigendomsrecht over deze Inhoud. Het is ten strengste verboden de Inhoud te wijzigen of aan te wenden voor andere doeleinden in gedrukte vorm of deze aan te wenden op andere Websites of op andere computernetwerken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Editor van de site. Door het gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord geen webrobot, spider of enig ander automatisch instrument of manueel proces te gebruiken om webpagina’s van onze Website of Inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Editor van de site. U verbindt zich ertoe geen enkel instrument, software of subroutine te gebruiken om de goede werking van de Website (te proberen) te verstoren. U verbindt zich er eveneens toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

Onderscheidende kenmerken
Tenzij anders vermeld zijn de bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken vermeld op deze site (producten ® en TM) het eigendom van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen. Zij mogen enkel worden gebruikt na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Editor van de site.

Verbintenis van de gebruiker
Elke bezoeker van de site die informatie verstrekt, stemt in met de volledige overdracht van de rechten met betrekking tot deze informatie aan de Editor van deze site of aan haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen en geeft de Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen zijn toestemming om er gebruik van te maken. De aldus door bezoekers verschafte informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd.

 

8. Hyperlinks

Activering van links
De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen wijzen formeel elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbieden. Deze links worden bij wijze van service aan de gebruikers van de site aangeboden. Het staat de gebruikers van de site vrij deze links al dan niet te activeren.

Goedkeuring voor links
Indien u een hyperlink met deze site wenst te creëren, dient u de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van de Editor van deze site door u te richten tot TotalEnergies Marketing Belgium, TotalEnergies Quartz Auto Services, Handelsstraat 93, 1040 BRUSSEL.

 

9. Aansprakelijkheidsbeperkingen

De informatie en aanbevelingen (“Informatie”) op deze site, met uitzondering van de gegevens met betrekking tot de aanbiedingen van gelieerde ondernemingen van de website, worden te goeder trouw verstrekt. Deze Informatie wordt geacht juist te zijn op het moment waarop zij wordt verstrekt. De Editor van deze site evenals haar verbonden ondernemingen bieden echter geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het geloof dat u eraan hecht.
Deze Informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat uzelf of een andere persoon die ze ontvangt het belang voor een welbepaald doel kan bepalen vóór het eigenlijke gebruik ervan. De Editor van deze site evenals haar verbonden ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen gesteld in deze Informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarop zij betrekking heeft.
Deze Informatie dient niet te worden opgevat als een aanbeveling voor het gebruik van gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van deze Informatie een inbreuk zou vormen op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.
De Editor van deze site en haar verbonden ondernemingen verbinden zich er in geen geval toe de Informatie die via deze site wordt verspreid bij te werken of te corrigeren. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen behouden zich zo ook het recht voor de inhoud van hun sites te allen tijde te wijzigen of te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Wat commerciële informatie en diensten betreft die door gelieerde ondernemingen van de site worden aangeboden, worden deze geregeld volgens de algemene verkoopvoorwaarden zoals beschreven in punt 4.

 

10. Update van de gebruiksvoorwaarden van de site en toepasselijke wetgeving

De Editor van deze site kan deze Gebruiksvoorwaarden van de site te allen tijde bijwerken. U wordt dan ook verzocht de meest recente Gebruiksvoorwaarden van de site regelmatig te raadplegen.
Deze algemene voorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel